Wat is het IDP
IDP betekent: Interkerkelijk Dovenpastoraat. Dit is een landelijk samenwerkingsverband van vier kerken: de Protestantse Kerk.de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Het IDP helpt deze kerken zo goed mogelijk invulling te geven aan het kerkelijk werk onder dove mensen.

Interkerkelijke Commissies (IC) Groningen
Om als kerken dicht bij de mensen te zijn wordt aan het werk van de IC vooral invulling gegeven door plaatselijke kerken. Samen vormen en ondersteunen zij een regionale Interkerkelijke Commissie (IC) die zich namens deze kerken inzet. In de provincie Groningen is dit de IC Groningen.

Hoe werkt de IC
Of je nu wel of niet bij deze kerken bent aangesloten, iedereen kan contact zoeken met het IDP voor invulling van dovenpastoraat of ondersteuning daarbij. Tegelijkertijd zoekt de IC  ook zelf contact met kerken, hun dove leden en dove mensen buiten de kerk.

Activiteiten van IC Groningen
De IC Groningen organiseert kerkelijke activiteiten op een voor doven toegankelijke manier. In alles wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de taal en de cultuur van dove mensen. Persoonlijk pastoraat, kerkdiensten, Bijbelgespreksgroepen, onderlinge ontmoeting maar zeker ook de gerichtheid op mensen buiten de kerk vormen daarbij kernactiviteiten.

Iedereen welkom
Hoewel de IC zich in eerste instantie richt op dove mensen is iedereen welkom die om verschillende redenen contact zoekt met het IDP. Denk daarbij aan slechthorenden of mensen die naast hun doofheid meerdere beperkingen hebben en al diegenen die zich met hen verbonden weten.

Vrijwilligers
De IC Groningen kan als kerkelijke organisatie vooral zijn werk doen door de inzet en het gebed van vele dove en horende vrijwilligers. Zonder hun passie en betrokkenheid zou de IC niet kunnen bestaan.

Landelijk team dovenpastores
Ter ondersteuning van al dit werk hebben de landelijk samenwerkende kerken vier pastores en een projectmedewerker aangesteld voor het werk van het Dovenpastoraat. Samen met deze kerken en de vrijwilligers dragen zij verantwoordelijkheid voor al de activiteiten van het IDP. In het gebied van de IC Groningen is ds. Martin Visser werkzaam.

Ds. Martin Visser: Pastor in gebied 1
Ds. Kees Smit: Pastor in gebied 2
Ds. Hendrik Stevens: Pastor in gebied 3
Ds. Wim Otte: Pastor in gebied 4

Van links naar rechts:
Kees Smit, Martin Visser, Hendrik Stevens, Wim Otte

IC Groningen Logo
© Copyright  IC Groningen. 
Alle rechten voorbehouden

Contact: info@icgroningen.nl
Wilt u een gift overmaken? Dat kan naar het rekeningnummer van de IC:
NL43 SNSB 0990 6793 25
gebarendominee@outlook.com